Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds Sour Kush CBD (5 FEM)

$43.04
 • GBP: £34.94
 • CAD: $57.25
 • AUD: $61.02
 • EUR: €39.61
 • JPY: ¥5,597
 • INR: ₹3,515.95

Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds Sour Kush CBD (5 Reg)

$37.66
 • GBP: £30.58
 • CAD: $50.09
 • AUD: $53.39
 • EUR: €34.65
 • JPY: ¥4,898
 • INR: ₹3,076.45

Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds Fire Kush CBD (5 FEM)

$43.04
 • GBP: £34.94
 • CAD: $57.25
 • AUD: $61.02
 • EUR: €39.61
 • JPY: ¥5,597
 • INR: ₹3,515.95

Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds Fire Kush CBD (5 Reg)

$37.66
 • GBP: £30.58
 • CAD: $50.09
 • AUD: $53.39
 • EUR: €34.65
 • JPY: ¥4,898
 • INR: ₹3,076.45

Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds OG Kush CBD (5 FEM)

$43.04
 • GBP: £34.94
 • CAD: $57.25
 • AUD: $61.02
 • EUR: €39.61
 • JPY: ¥5,597
 • INR: ₹3,515.95

Regular Cannabis Seeds

Kush Seeds OG Kush CBD (5 Reg)

$37.66
 • GBP: £30.58
 • CAD: $50.09
 • AUD: $53.39
 • EUR: €34.65
 • JPY: ¥4,898
 • INR: ₹3,076.45

Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds Critical Kush Auto (5 FEM)

$43.04
 • GBP: £34.94
 • CAD: $57.25
 • AUD: $61.02
 • EUR: €39.61
 • JPY: ¥5,597
 • INR: ₹3,515.95

Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds White Kush (5 FEM)

$43.04
 • GBP: £34.94
 • CAD: $57.25
 • AUD: $61.02
 • EUR: €39.61
 • JPY: ¥5,597
 • INR: ₹3,515.95

Regular Cannabis Seeds

Kush Seeds White Kush (5 Reg)

$37.66
 • GBP: £30.58
 • CAD: $50.09
 • AUD: $53.39
 • EUR: €34.65
 • JPY: ¥4,898
 • INR: ₹3,076.45

Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds Sweet Kush (5 FEM)

$43.04
 • GBP: £34.94
 • CAD: $57.25
 • AUD: $61.02
 • EUR: €39.61
 • JPY: ¥5,597
 • INR: ₹3,515.95

Regular Cannabis Seeds

Kush Seeds Sweet Kush (5 Reg)

$37.66
 • GBP: £30.58
 • CAD: $50.09
 • AUD: $53.39
 • EUR: €34.65
 • JPY: ¥4,898
 • INR: ₹3,076.45

Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds Sour Kush (5 FEM)

$43.04
 • GBP: £34.94
 • CAD: $57.25
 • AUD: $61.02
 • EUR: €39.61
 • JPY: ¥5,597
 • INR: ₹3,515.95

Regular Cannabis Seeds

Kush Seeds Sour Kush (5 Reg)

$37.66
 • GBP: £30.58
 • CAD: $50.09
 • AUD: $53.39
 • EUR: €34.65
 • JPY: ¥4,898
 • INR: ₹3,076.45

Feminized Cannabis Seeds

Kush Seeds OG Kush (5 FEM)

$43.04
 • GBP: £34.94
 • CAD: $57.25
 • AUD: $61.02
 • EUR: €39.61
 • JPY: ¥5,597
 • INR: ₹3,515.95

Regular Cannabis Seeds

Kush Seeds OG Kush (5 Reg)

$37.66
 • GBP: £30.58
 • CAD: $50.09
 • AUD: $53.39
 • EUR: €34.65
 • JPY: ¥4,898
 • INR: ₹3,076.45