$44.10
 • GBP: £35.70
 • CAD: $59.02
 • AUD: $62.47
 • EUR: €40.62
 • JPY: ¥5,747
 • INR: ₹3,590.76
$44.10
 • GBP: £35.70
 • CAD: $59.02
 • AUD: $62.47
 • EUR: €40.62
 • JPY: ¥5,747
 • INR: ₹3,590.76
$44.10
 • GBP: £35.70
 • CAD: $59.02
 • AUD: $62.47
 • EUR: €40.62
 • JPY: ¥5,747
 • INR: ₹3,590.76

Feminized Cannabis Seeds

Paradise Seeds Dutch Kush (5 FEM)

$55.00
 • GBP: £44.52
 • CAD: $73.60
 • AUD: $77.91
 • EUR: €50.66
 • JPY: ¥7,166
 • INR: ₹4,477.88

Feminized Cannabis Seeds

Paradise Seeds Nebula II CBD (5 FEM)

$44.10
 • GBP: £35.70
 • CAD: $59.02
 • AUD: $62.47
 • EUR: €40.62
 • JPY: ¥5,747
 • INR: ₹3,590.76
$44.10
 • GBP: £35.70
 • CAD: $59.02
 • AUD: $62.47
 • EUR: €40.62
 • JPY: ¥5,747
 • INR: ₹3,590.76
$38.40
 • GBP: £31.08
 • CAD: $51.38
 • AUD: $54.39
 • EUR: €35.37
 • JPY: ¥5,003
 • INR: ₹3,126.07
$38.40
 • GBP: £31.08
 • CAD: $51.38
 • AUD: $54.39
 • EUR: €35.37
 • JPY: ¥5,003
 • INR: ₹3,126.07
$55.00
 • GBP: £44.52
 • CAD: $73.60
 • AUD: $77.91
 • EUR: €50.66
 • JPY: ¥7,166
 • INR: ₹4,477.88

Feminized Cannabis Seeds

Paradise Seeds Lucid Bolt (5 FEM)

$55.00
 • GBP: £44.52
 • CAD: $73.60
 • AUD: $77.91
 • EUR: €50.66
 • JPY: ¥7,166
 • INR: ₹4,477.88

Feminized Cannabis Seeds

Paradise Seeds Delahaze (5 FEM)

$55.00
 • GBP: £44.52
 • CAD: $73.60
 • AUD: $77.91
 • EUR: €50.66
 • JPY: ¥7,166
 • INR: ₹4,477.88

Feminized Cannabis Seeds

Paradise Seeds Auto Whiteberry (5 FEM)

$38.40
 • GBP: £31.08
 • CAD: $51.38
 • AUD: $54.39
 • EUR: €35.37
 • JPY: ¥5,003
 • INR: ₹3,126.07

Feminized Cannabis Seeds

Paradise Seeds Auto Wappa (5 FEM)

$38.40
 • GBP: £31.08
 • CAD: $51.38
 • AUD: $54.39
 • EUR: €35.37
 • JPY: ¥5,003
 • INR: ₹3,126.07

Feminized Cannabis Seeds

Paradise Seeds Auto Jack (5 FEM)

$38.40
 • GBP: £31.08
 • CAD: $51.38
 • AUD: $54.39
 • EUR: €35.37
 • JPY: ¥5,003
 • INR: ₹3,126.07

Feminized Cannabis Seeds

Paradise Seeds Auto Acid (5 FEM)

$38.40
 • GBP: £31.08
 • CAD: $51.38
 • AUD: $54.39
 • EUR: €35.37
 • JPY: ¥5,003
 • INR: ₹3,126.07